รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม ที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอขอบคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.อานันทมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาในครั้งนี้