หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล