หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช  2562 (รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช  2563 (รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6)

ฝ่ายวิชาการ