การฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.1,2 ปวส.1 ,2

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.1,2 ปวส.1 ,2 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย