ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล