รับการติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่14 พฤษภาคม2561 เวลา 9.00น.-12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับการติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายในจาก คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชการและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี และบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักรวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โครงการอาชีวะอาสา ขับขี่ปลอดภัย

30 มีนาคม 2561 กิจกรรมอาชีวะอาสาขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ก่อนเทศกาลสงกรานต์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

วันที่ 24 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 4 คน โดยมีนายจักรพรรดิ สำราญพานิช 2. นายกษมา เกษสาคร 3. นายธนวัฒน์ แทนเดช 4. นายสหรัฐ รอดไผ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน เรือรดน้ำในร่องสวนวิทยุบังคับ ผลงานชิ้นนี้จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ในวันที่ 5 ม.ค.. 61 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต้อนรับ ท่าน นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรีและคณะ เพื่อร่วมหารือ ในการทำโครงการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้