การประชุมผู้บริหารและอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้