ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 4 คน โดยมีนายจักรพรรดิ สำราญพานิช 2. นายกษมา เกษสาคร 3. นายธนวัฒน์ แทนเดช 4. นายสหรัฐ รอดไผ่ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรือรดน้ำในร่องสวนวิทยุบังคับ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี