บริการนักศึกษา
  รู้จักกับเทคโนโลยีละโว้
  ประวัติวิทยาลัย
  แนะนำวิทยาลัย
  เพลงมาร์ช ทนว.
  บรรยากาศนอกรั้ว ทนว.
  แผนผังวิทยาลัย
  SAR วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  เว็บไซต์สาขา
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
  ผลงานนักเรียน-นักศึกษา
  ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
  สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์
  งานวิจัยของบุคลากร
  สถิติเว็บไซต์  

 
  ปฏิทินการศึกษา  

 
 

 


 

 
 
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซูพีเรียร์ เมทิล จำกัด
วันที่ 16 มี.ค. 58
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซูพีเรียร์ เมทิล จำกัด โดยมี นายพนม ทองทัพ เป็นตัวแทน และ บริษัท อาร์.เอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จำกัด โดยมี นายรังสรรค์ ชูเกตุ เป็นตัวแทน ร่วมลงนามทำบันทึกษัญญาความร่วมมือ MOU ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยยินดีให้นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ได้ปฏิบัตงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพหลังจากที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรายวิชาตามหลักสูตร 
  ฟุตซอลละโว้เขาหนีบต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
 เนืองในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกับ Khaonip Soccer Club จัดการแข่งขัน มหกรรมการแข่งขัน ฟุตซอล 5 คน ฟุตซอลละโว้เขาหนีบต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัล พลโท ปรเมษฐ์ ป้อมนาค ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  รับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 21 มี.ค. 2558 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ประธานในพิธี 
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซูพีเรียร์ เมทิล จำกัด
 วันที่ 16 มี.ค. 58
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซูพีเรียร์ เมทิล จำกัด โดยมี นายพนม ทองทัพ เป็นตัวแทน และ บริษัท อาร์.เอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จำกัด โดยมี นายรังสรรค์ ชูเกตุ เป็นตัวแทน ร่วมลงนามทำบันทึกษัญญาความร่วมมือ MOU ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยยินดีให้นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ได้ปฏิบัตงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพหลังจากที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรายวิชาตามหลักสูตร
  Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมงาน fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคาม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 
  งานคืนความสุข ...สู่เหย้าชาวละโว้ 2558
เสาร์แรกเดือนมีนาคมของทุกๆปี เป็นวันที่นัดหมายให้ศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้กลับสู่ถิ่นเดิม....เพื่อพบปะสังสรรค์ในหมู่ของพี่น้อง เลือดหมู-ฟ้า 
  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
 12 ก.พ. 58 อบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร
  ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา
14 ก.พ. 58 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ให้จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันนวัตกรรม
19 ก.พ. 58 ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว มอบเกียรติบัตรเหรียญ ทอง , เงิน , ทองแดง รวม 171 เหรียญ ให้กับนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศที่หน้าเสาธง 
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งคณะครูสาขาช่างยนต์ 3 ท่าน อ.สุรัตน์ แสงเปล่ง อ.ศิริชัย ระวีวงษ์ อ.ธงชัย สงวนวงษ์ เข้าอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
  งานแสดงผลงานนักศึกษา
วันที่ 12 ก.พ.2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยฝ่ายวิชาการ จัดงานแสดงผลงานนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานในระหว่างภาคเรียนมานำเสนอ อาทิ เช่น สื่อการเรียนรู้ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 
  ปัจฉิมนิเทศ ปวช.3
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 วันที่ 5-6 ก.พ.2558 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
  วันการศึกษาเอกชน
วันการศึกษาเอกชน จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 10 ก.พ.2558 โดยงานครั้งนี้มีคณะครูเอกชนทั่วทั้งจังหวัดลพบุรีกว่าพันคนร่วมงานครั้งนี้ และได้รับเกีตรติจากท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธากูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย 
  งานคืนสู่เหย้าชาวละโว้..
 งานคืนสู่เหย้าชาวละโว้... 7 มีนาคม พบกับ วงอินคา เอเซีย อาร์สยาม แจ๊ค ธนพล อาร์สยาม สนใจจองโต๊ะติดต่อได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นะครับ......บัตรราคา 2,500 และ 3,000
  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมิน
วันที่ 22 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557
  รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
 วันที่ 7 ม.ค.2558 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ และนางสุทิศา คำน้อย หัวหน้าฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านกีฬาและนันทนาการ และรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รายการแข่งขัน เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟ
นักกรีฑาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมรายการแข่งขัน เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2558 
  ทดสอบมาตรฐานฯพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
ทดสอบมาตรฐานฯพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ส2/2(ม.6)ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ณ ศูนย์ทดสอบฯวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
  เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ
 25 ธ.ค. 57นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้นำ น.ส.ศรีสุดา บุตรจู และน.ส.อัจฉรา ทองนิ่ม
เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
( พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ) เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี
ในโอกาสที่เป็นผู้ทำชื่อเสียงให้กับการศึกษาเอกชน
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(คณะครู)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(คณะครู) 
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อ
 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อการสอน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโยโลยีละโว้
  รับเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น จากสำนักศึกษาธิการภาค. 3
10 พ.ย. 2557 นางพรทิพย์ โพธิ์์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรมดีเด่น ด้าน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ประจำปี 2557 ณ สำนักศึกษาธิการภาค3 
  การประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ในงานประเพณีลอยกระทงซึ่งหน่วยงานเทศบาลเมืองลพบุรีจัดขึ้นในปีนี้ ณ วงเวียนสระแก้ว จังหวัดลพบุรี 
  โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่
  วันที่ 11 ธ.ค.2557 นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับมอบป้ายโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ จาก ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ
  สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ปรับปรุง ระดับ1 (รุ่นที่ 2)ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบฯวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชี
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ 12- 14 ธันาวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  รับการตรวจรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2557
 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557