กิจกรรม ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง -บริจาคเงิน และสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาที่สนับสนุนและร่วมทำบุญในครั้งนี้

Morning Breif

วันที่ 19 ธันวาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) โดย นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร และคณะบริหารสถานศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Morning Brief 
…..ซึ่งกิจกรรมนี้จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ละสถานที่ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินงานสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2561 ระดับจังหวัด

พิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 อ.ศิวัช กาญจนชุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน โดยทีมวิทยากรมาให้ความรู้กับนักศึกษา จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก หลังจากเสร็จพิธี นักศึกษามาร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิทยาลัย

การบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561


……….ประชาสัมพันธ์…………
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 กำหนดการบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561