“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู ร่วมพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2564 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง โดยนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานในพิธีฯ

กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY) โดยการกำจัดยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน,เก็บขยะ,เก็บน้ำ

นักศึกษาที่ได้เกียรติบัตรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563

1. นางสาวเสาวรัตน์ ปานขาว ปวส.2/5 2. นายณัฐวุฒิ ชินประโคน ปวส.2/3 3. นางสาวชุติมา วาปีนา ปวช.1/3 4. นางสาวพิมพกานต์ เดชอุดม ปวช.1/5 5. นายธนพล อินทร ปวช.1/8 6. นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มไสว ปวช.1/4 7. นายภานุวัฒน์ พิริยะกุลวณิช ปวช.1/12 8. นางสาวณัฐริกา สุขศรี ปวช.3/7 กระเป๋าเงิน 9. นายธนาพิสิฐ์ กะนะวงศ์ ปวช.1/5 10. นางสาวสุนิทรา บุญสูตร ปวส.1/2 11. นายนัทพงศ์ บุญเชิญ ปวช.1/7 12. นางสาวกัญญานัทช์ พะยมหน ปวช.2/6 13. นางสาวชนาภา ชูประเสริฐ ปวช. 1/4 เงิน 14. นางสาวชัชฎาพร ขยันสลุง ปวช.1/1 15 นางสาวศศิภา พิมพาภรณ์ ปวช.1/1 16. นายอภิชาต ทองคง ปวช.2/9 17. นายปฐวีกาญน์ หมุ่นตัง ปวช.1/14 18. นายนภัสกร กล้าหาญ ปวช.1/12