การประกวดดนตรีสากล กิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการประกวดดนตรีสากล กิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยอาจารย์ชูพล ทรายทอง และอาจารย์ธำรงค์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ควบคุม

พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์พรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และอาจารย์นฤพน ใบบาง ครูที่ปรึกษา อวท. เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานและโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออาจารย์นภัสกร สารเหล็ก หัวหน้างานแนะแนวเข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานและโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ 2564 โดยท่านนิวัตร รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีประจำปีการศึกษา 2564 ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

อบรมการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019)

(29 พ.ย. 2564) คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับการอบรมเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019) ด้วยวิธี Rapid Test โดยใช้ชุดตรวจ ATK ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เอื้อเฟื้อวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร

รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม ที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอขอบคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.อานันทมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาในครั้งนี้