พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรในครั้งนี้ และทางวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของท่านเป็นจำนวนมาก

กีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 15

“มิตรภาพยิ่งใหญ่ กว่าชัยชนะ ” กีฬาสานสัมพันธ์ ครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 15 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ปีนี้วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การประกวดแต่งไทย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรมการประกวดแต่งกายชุดไทย เนื่องในงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี “นุ่งโจงห่มสไบ สวยหล่อเก๋ไก๋ แต่งไทยไปเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตโบราณสถานใกล้เคียง จังหวัดลพบุรีทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาและครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน รับเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 4 ผลงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

สร้างความรัก ความปรองดอง และความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง การสร้างความรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
พ.อ. ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างความรัก ความปรองดอง และความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง การสร้างความรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาเสริมความสามัคคีปรองดอง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,700 คน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช3

วันที่10-11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช3 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง

บันทึกความทรงจำ ” ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2″

วันที่17- 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส.2 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง …………………………………………………….. กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัย และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป

รณรงค์แต่งไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทย
…………………………………………………………….
สัมผัสความเป็นไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้ 
#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒
๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ( ๑๐วัน ๑๐คืน )