หลักสูตรปริญญาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  1. หลักสูตรสาขาบัญชี
  2. หลักสูตรสาขาการตลาด
  3. หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์
  4. หลักสูตรสาขาช่างไฟฟ้า
  5. หลักสูตรสาขาอิเล็กทรอนิกส์
  6. หลักสูตรสาขาช่างยนต์
  7. หลักสูตรสาขาช่างกลโรงงาน