โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

2 ก.ย. 58 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ