กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง