ขอรับการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

21 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งนางสาวชนันท์ญา สีม่วง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอรับการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง