ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล (e-SAR)

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาจารย์เสาวลักษณ์ สังข์ธูป หัวหน้างานประกันคุณภาพ และอาจารย์พรเทพ เฮงสุวรรณ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล (e-SAR) สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จ.สิงห์บุรี