พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์พรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และอาจารย์นฤพน ใบบาง ครูที่ปรึกษา อวท. เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564