ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีประจำปีการศึกษา 2564 ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี