การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5 หว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี