คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2019

สร้างความรัก ความปรองดอง และความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง การสร้างความรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
พ.อ. ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างความรัก ความปรองดอง และความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง การสร้างความรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาเสริมความสามัคคีปรองดอง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,700 คน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช3

วันที่10-11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช3 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง

บันทึกความทรงจำ ” ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2″

วันที่17- 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส.2 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง …………………………………………………….. กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัย และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป

รณรงค์แต่งไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทย
…………………………………………………………….
สัมผัสความเป็นไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้ 
#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒
๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ( ๑๐วัน ๑๐คืน )

กิจกรรม ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง -บริจาคเงิน และสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาที่สนับสนุนและร่วมทำบุญในครั้งนี้

Morning Breif

วันที่ 19 ธันวาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) โดย นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร และคณะบริหารสถานศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Morning Brief 
…..ซึ่งกิจกรรมนี้จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ละสถานที่ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกันในการดำเนินงานสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2561 ระดับจังหวัด

พิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 อ.ศิวัช กาญจนชุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี