คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2018

รับการติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่14 พฤษภาคม2561 เวลา 9.00น.-12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับการติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายในจาก คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านวิชการและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี และบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักรวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

โครงการอาชีวะอาสา ขับขี่ปลอดภัย

30 มีนาคม 2561 กิจกรรมอาชีวะอาสาขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ก่อนเทศกาลสงกรานต์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

วันที่ 24 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร