คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2017

ประเมินผลการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

4 กันยายน 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ติดตามและประเมินผลการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จังหวัดลพบุรี

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5 หว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี