คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2016

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพพิธีไหว้ครู วันที่ 24 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นภายในโดมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมี นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ประธานในพิธี
……………………..……………………..
วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

– สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
– สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
– สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
– สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
– แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

กลุ่มอาชีวะเอกชน จังหวัดลพบุรี ประชุมครั้งที่1/2559

กลุ่มอาชีวะเอกชน จังหวัดลพบุรี ประชุมครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม411 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

 

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 59

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ปวช.1 ปวส.1 สัมพันธ์  To be number one ปีการศึกษา 2559  ประธานในพิธี นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้