คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2016

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2558 กลุ่มภาคกลาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2558 กลุ่มภาคกลาง วันที่26-27 มกราคม2559. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

โครงการปฏิบัติธรรมและบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการปฏิบัติธรรมและบรรพชาสามเณร

เกียรติคุณบัตรโดยมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว ได้รับโล่เกียรติคุณได้รับคัดเลือกเป็น ” คนดีศรีธรรมรักษ์ ” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา , อ.ณรงค์ ศรีตองอ่อน , อ.สุวัฒนา คณโฑเงิน ได้รับเกียรติคุณบัตร รางวันชมเชยเป็น ” คนดีศรีธรรมรักษ์ ” , นางสาวณัฏฐธิดา เขียวหวาน , นายสุริยา ธรรมา ได้รับเกียรติคุณบัตร ได้รับคัดเลือกเป็น ” เด็กดีศรีธรรมรักษ์ ” ประจำปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ม.ค. 59 โดย มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

คนดีศรีธรรมรักษ์

พิธีมอบทุนการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีธรรมรักษ์ โดยพระครูอุดมประชากร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

รางวัลครอบครัวครูดี ระดับจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ได้รับรางวัลครองครัวครูดี ระดับจังหวัด โครงการ ” ครูดีมีทุกวัน ” ประจำปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ครั้งที่ 30

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ครั้งที่ 30 กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประชุมดำเนินงานจัดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

14 ม.ค. 59 อ.สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล และคณะ ประชุมดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทตะกร้อลอดห่วง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559 ณ อาคารตอไม้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้