คลัีงเก็บรายวัน: 11/11/2015

การซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

วันที่ 11 พ.ย. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ทำการจัดซ้อมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและนักกีฑา

ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและนักกีฑาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้